Kasutustingimused

Kasutustingimused

Käesolevad Kasutustingimused on Brightspark OÜ (Teenuseosutaja) poolt pakutava Lexi.Market tootehaldussüsteemi kasutamise ja sellega seotud (lisa)teenuste osas sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks. Kasutustingimusi kohaldatakse juhul ja ulatuses, milles Teenuseosutaja ja Klient ei ole teisiti kokku leppinud.

Käesolev kasutustingimuste redaktsioon kehtib alates 1.02.2022.

1. Tootehaldussüsteem

1.1. Lexi.Market tootehaldussüsteem on Teenuseosutaja poolt arendatav ja Teenuseosutajale kuuluv pilvepõhine (SaaS) tooteinfo haldamise tarkvara, mis koosneb baasmoodulist ning ühest või mitmest tootehaldusega seotud lisamoodulist (Lexi.Market).
1.2. Lexi.Market tarkvara ligikaudne funktsionaalsus ja võimalused igal konkreetsel ajahetkel on kirjeldatud veebilehel https://lexi.market/et/hinnad/. Tarkvara baasfunktsionaalsusele on võimalik juurde soetada lisamooduleid, mille sisu ja funktsionaalsus on kirjeldatud Teenusepakkuja eelpool toodud veebilehel.
1.3. Klient mõistab ja nõustub, et (i) Lexi.Marketi ei ole kavandatud vastama tema individuaalsetele ootustele, vajadustele või nõudmistele; (ii) Lexi.Marketi kasutamisel võib aeg-ajalt tekkida tehnilisi või muid probleeme (sh kõrvaldamatuid puudusi) ning see ei pruugi toimida häirimatult, turvaliselt või veatult; (iii) Teenuseosutaja ei vastuta kolmanda osapoole tarkvaralahenduste toimimise ega Lexi.Marketiga ühildatavuse eest Kliendi riist- või standardtarkvaraga (sh veebibrauserid, operatsioonsüsteemid jm). Klient mõistab, et Teenuseosutaja on Lepingu sõlminud tuginedes ülaltoodule ning see on Lepingu oluliseks aluseks ja tingimuseks.
1.4. Teenuseosutaja võib jätkata Lexi.Marketi arendamisega, sh seda täiendada, muuta või asendada mis tahes Lexi.Marketi osa või anda välja uusi versioone, kuid ei ole selleks kohustatud. Teenuseosutaja teavitab Klienti Lexi.Marketi funktsionaalsuse olulistest muudatustest läbi tarkvara teabesüsteemi, millele pääsevad ligi kõik Lexi.Market kontot omavad kasutajad. Kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus 30 päeva jooksul alates teavituse edastamisest Leping lõpetada.

2. Lepingu ese

2.1. Teenuseosutaja (i) annab Lepinguga Kliendile õiguse Lexi.Marketit kasutada vastavalt Kasutustingimustele ning Kliendi valitud paketile ja sellega seotud moodulitele ning (ii) osutab kokku lepitud lisateenuseid (nt täiendav koolitus, andmete korrigeerimine, tootefotode tegemine ja töötlemine).
2.2. Klient kohustub maksma Teenuseosutajale Lexi.Market kasutamise ja lisateenuste eest kokkulepitud tasu. Klient võib Lexi.Marketit kasutada vaid ettenähtud otstarbel ning Lepingu kehtivuse ajal.
2.3. Tarkvara antakse Kliendi kasutusse sellisel kujul nagu see on („as is“ põhimõttel). Klient kinnitab, et ta on Lexi.Marketiga tutvunud ja see vastab tema ootustele ja vajadustele. Teenuseosutaja ütleb lahti mis tahes ja kõikidest otsestest või kaudsetest Lexi.Marketiga seotud garantiidest.

3. Intellektuaalne omand

3.1. Teenuseosutaja annab Kliendile õiguse Lexi.Marketit veebibrauseri vahendusel (online-režiimis) kasutada, s.o piiratud võõrandamatu lihtlitsentsi ulatuses, mis on vajalik Lexi.Marketi eesmärgipäraseks kasutamiseks, ilma all-litsentsi andmise õiguseta.
3.2. Kõik Lexi.Marketiga seotud intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas autoriõigused, nii isiklikud kui varalised, kaubamärgid, logod, oskusteave, domeeni ja alamdomeeni nimed, disain, äri- ja oskusteave) kuuluvad ja jäävad Teenuseosutajale ning Teenuseosutajal on õigus neid omal äranägemisel võõrandada või anda teiste isikute kasutusse, ennekõike õigus anda Lexi.Marketi kasutamise õigus ka piiramatule hulgale teistele isikutele.
3.3. Klient ei tohi luua ega üritada luua mis tahes tarkvara, toodet või teenust, mis on Lexi.Marketiga konkureeriv. Kliendil on keelatud (i) muuta või paljunda tarkvara lähtekoodi või muud osa; (ii) luua tarkvaral põhinevaid tuletatud teoseid; (iii) proovida originaalil põhinevaid osi pöördprojekteerida, dekompileerida, pöördtransleerida või mis tahes muul moel püüda tarkvarast selle lähtekoodi tuletada; (iv) eemaldada, muuta, peita või varjata mis tahes autoriõiguse märget, kaubamärki või muud omandiõiguse märget, mis on tarkvara küljes, avaldub selles või on muul moel tarkvara või Lexi.Marketiga seotud.

4. Lexi.Marketi kasutamine

4.1. Lexi.Marketi kasutamiseks luuakse Kliendile eraldiseisev konto, kuhu Klient saab sisse logida läbi https://app.lexi.market autentimisliidese. Kliendi sisestatud andmed moodustavad vaid selle kontoga seotud andmebaasi (Andmebaas).
4.2. Tarkvara asub Teenuseosutaja või tema poolt renditud serverikeskuses ning selle kasutamine toimub veebibrauseri vahendusel (online-režiimis).
4.3. Tarkvara kasutamine eeldab kasutaja(te) arvuti(te) vastavust tarkvara kasutusjuhendis nimetatud tehnilistele nõuetele. Nõuded võivad aja jooksul muutuda ja seega ei saa Teenuseosutaja garanteerida Tarkvara ühilduvust Kliendi riist- ja/või tarkvaraga.
4.4. Teenuseosutaja loob pärast Lepingu sõlmimist Kliendi kontole ligipääsuks peakasutaja konto ajutise parooliga, mille Klient peab pärast esmakordset keskkonda sisenemist ära muutma. Peakasutaja saab seejärel luua nimelise kasutaja igale füüsilisele isikule, kellel on Kliendi nimel õigus Lexi.Marketit kasutada. Peakasutaja saab ülendada teisi isikustatud kasutajaid peakasutaja õigustesse, kasutajaid lisada, blokeerida või kustutada. Lubatud kasutajate arv oleneb Kliendi valitud paketist.
4.5. Teenuseosutaja tagab tööpäevadel 9:00 – 17:00 kvaliteetse kasutajatoe, reageerides klienditoe e-mailile saabunud küsimustele ühe kuni viie tööpäeva jooksul.
4.6. Teenuseosutaja tagab Tööajal (tööpäevadel 9:00 – 17:00) töökeskkonna tõrgeteta kasutuse, sh. tõrkeks ei loeta kuni 5-minuti pikkusi katkestusi. Vahemikus 17:00 – 9:00 on teenus jätkuvalt kasutatav, kuid Teenusepakkuja võib selles ajavahemikus ilma ette teatamata teostada Tarkvara hooldust ja kirjutada varukoopiaid, mis võib põhjustada erineva pikkusega katkestusi töökeskkonnas. Erandkorras võib Teenuseosutaja teha Tööajal kuni 1-tunni pikkuseid planeeritud katkestusi, teavitades sellest Klienti ette kuni 48 tundi. Erakorraliste katkestuste kogusumma ei tohi olla suurem kui 8h aastas.
4.7. Klient vastutab nii peakasutaja kui kasutajate mis tahes ja kõigi tegevuste eest Lexi.Marketi ja Andmebaasi kasutamisel. Kõigi Kliendi kasutajate tegevus Lexi.Marketi kasutamisel loetakse Kliendi tegevuseks. Klient peab Teenuseosutajat viivitamatult teavitama oma konto turvalisuse rikkumisest või loata kasutamisest. Klient vastutab nii enda kui kasutajate (i) kasutajanime ja salasõna ja muu juurdepääsuvõtme salajas hoidmise eest, (ii) mis tahes ja kõigi tegevuste eest, mida viivad läbi isikud, kellele Klient annab ligipääsu või kes muul moel kasutavad tema kasutajanime ja parooli ja (iii) mis tahes ja kõigi kasutajanime või parooli (väär)kasutamise või kuritarvitamise mistahes tagajärgede eest. Teenuseosutaja ei vastuta mis tahes kahju või muude tagajärgede eest, mis võivad tuleneda Kliendi konto, kasutajanime või salasõna või muu juurdepääsuvõtme volitamata kasutamisest.
4.8. Klient tagab, et ta ise ja et tema kasutajad ei kasuta Teenust pealesunnitud teabe edastamiseks või kahjulike koodide, pahavara või ebaseadusliku sisuga materjalide üleslaadimiseks, edastamiseks, saatmiseks, jooksutamiseks või ladustamiseks. Kliendil ei ole lubatud kasutada Lexi.Marketit ebaseaduslikul, kahju tekitaval, eksitaval, pettuslikul ega muul pahatahtlikul eesmärgil. Kliendil on keelatud edastada materjali või sisu, mis sisaldab viiruseid või muud pahatahtlikku koodi, või sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi. Mis tahes Kliendi materjal, mis läheb vastuollu käesoleva Lepingu sätetega, võidakse eemaldada või jäädavalt kustutada Teenuseosutaja poolt tema äranägemise järgi ilma eelneva hoiatuse või etteteatamiseta.
4.9. Kliendil on keelatud teha mistahes toiminguid, mis võivad ohustada Lexi.Marketi turvalisust. Teenuseosutajal on õigus viivitamatult piirata Kliendi juurdepääsu Lexi.Marketile, kui Teenuseosutajal tekib kahtlus Kliendi toimingute turvalisuse osas.

5. Tasumine

5.1. Klient maksab Teenuseosutajale kokku lepitud (või kokkuleppe puudumisel Hinnakirjas toodud) tasu. Hindadele ja tasudele lisandub käibemaks.
5.2. Arveldusperiood on kalendrikuu alates Lepingu sõlmimisest või kui Kliendile on tagatud tasuta prooviperiood, siis prooviperioodi lõpule järgnevast päevast.
5.3. Klient tasub Teenuse eest arveldusperioodide kaupa ettemaksuna. Teenuseosutaja esitab Kliendile arve e-posti teel arveldusperioodi esimesel kuupäeval. Klient kannab tasu Teenuseosutaja arveldusarvele 14 kalendipäeva jooksul.
5.4. Tasumisega viivitamise korral maksab Klient viivist 0,02% hilinenud summast iga tasumisega viivitatud päeva kohta. Viivisearvestuse aluseks on arvel toodud maksetähtaeg ja Leping; Teenuseosutaja ei ole kohustatud viiviste kohta eraldi arvet esitama. Viivisearve mitteesitamine või sissenõutavaks muutunud viiviste summa arvel mittenäitamine ei vabasta Klienti viivise tasumise kohustusest.
5.5. Kliendi tehtud maksest loetakse esimeses järjekorras täidetuks sissenõutavaks muutunud viivis (seejuures ei ole vajalik, et Teenuseosutaja oleks viiviste kohta eelnevalt arve esitanud). Kui Teenuseosutaja loeb siiski esmalt täidetuks põhikohustuse, siis ei kaota Teenuseosutaja õigust viivist nõuda.
5.6. Maksega hilinemisel on Teenuseosutajal õigus juurdepääs Lexi.Marketile ja teenuse osutamine ilma eelneva etteteatamiseta peatada ning kui viivitus on enam kui 30 päeva, siis Leping üles öelda.
5.7. Kui Klient muudab arveldusperioodi keskel paketti või Lepingu lõpetab, siis jooksva arveldusperioodi eest tasutud ettemaksu ega võimalikke muid tasusid või makseid ei tagastata ega hüvitata.
5.8. Teenuseosutaja võib arveldusperioodi, kohalduvaid tasusid või Hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile ette 90 päeva, v.a kui kliendiga on Lepingus kokku lepitud teisiti. Kui Klient ei nõustu vastavate muudatustega, on tal 15 päeva jooksul õigus Leping üles öelda, Leping lõpeb jooksva arveldusperioodi lõpus.

6. Kliendi andmed

6.1. Mis tahes andmed, mida Klient Andmebaasi sisestab, salvestab, töötleb või edastab Lexi.Marketi kaudu kuuluvad Kliendile.
6.2. Lepingu kehtivuse ajal säilitatakse Kliendi andmeid (sh tegevuste ajalugu, mitteaktiivsed tooted ja nendega seotud manused, koostatud pakkumised) 3 aastat alates selle kalendriaasta lõpust, mil andmed sisestati. Kui Klient soovib andmeid kauem säilitada, siis peab ta sellest Teenuseosutajat teavitama hiljemalt viimase aasta 1. detsembriks ning tasuma hiljemalt andmete kustumise tähtajaks vastava lisatasu.
6.3. Klient kinnitab ja tagab, et tal on õigus sisestada, edastada, salvestada ja töödelda informatsiooni ja andmeid, mida tema või tema kasutaja Lexi.Marketisse või Andmebaasi sisestab, salvestab, töötleb või edastab, ning ta ei riku vastava tegevusega ühegi õigusakti, lepingut, kohustust ega kolmandate isikute õigusi. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et Kliendi andmete töötlemine on kooskõlas kolmandate isikute õigustega ja kohalduva õigusega.
6.4. Kliendil on keelatud kasutada Lexi.Marketit ebaseadusliku sisu üleslaadimiseks, edastamiseks, töötlemiseks või säilitamiseks.
6.5. Klient on ainuvastutav andmete sisu sisestamisest, muutmisest, kustutamisest ja töötlemisest tulenevate või sellega seotud tagajärgede eest.
6.6. Klient annab Teenuseosutajale loa andmete salvestamiseks, tehniliseks kopeerimiseks (nt peegeldatud serveripark), süsteemide vaheliseks liidestamiseks ja varundamiseks, et võimaldada Kliendile andmetele juurdepääsu, tarkvara kasutamist ning andmete säilimist.
6.7. Teenuseosutaja ei jälgi Kliendi andmeid, kuid Teenuseosutajal on Lepingu täitmiseks (sh klienditoe pakkumiseks) õigus Andmebaasi siseneda. Lexi.Marketi teised kliendid Kliendi Andmebaasi ei pääse.
6.8. Teenuseosutajal on õigus peatada Kliendi juurdepääs Lexi.Marketile ja Andmebaasile, kuni Klient on kõik Lepingujärgsed tasud nõuetekohaselt ja täielikult tasunud ning täitnud nõuetekohaselt muud Lepingujärgsed kohustused.
6.9. Võtmata endale vastavat kohustust on Teenuseosutajal siiski õigus ilma hoiatuse või etteteatamiseta andmeid kustutada või keelata juurdepääs, kui andmete sisu on vastuolus Lepingu või kehtiva õigusega (sh kui sisu rikub kolmandate isikute õigusi). Teenuseosutaja teavitab sellest Klienti esimesel võimalusel.
6.10. Enne Lepingu lõppemist on Kliendil võimalik teha Andmebaasist kasutajaliidese vahendite abil või üle masinliidese (kui Klient on valinud seda sisaldava hinnapaketi) väljavõtted andmetabelitest (kliendid, tooted, manused) Exceli formaati. Teenuseosutaja säilitab Kliendi andmed 30 päeva alates Lepingu lõppemisest ja seejärel kustutab andmed jäädavalt.

7. Vastutuse piiramine

7.1. Teenuseosutaja ei vastuta Kliendi, ühegi kasutaja ega ühegi isiku, kes esitab pretensiooni Kliendi või kasutaja kaudu, mis tahes kahju, tulu kaotuse või muu tagajärje eest, mis on tingitud või tuleneb (i) Lexi.Marketi väärkasutamisest või kasutamise võimatusest või katkestusest, (ii) Lexi.Marketi kasutamisest või omadustest, (iii) vajadusest hankida Lexi.Marketi jaoks, kõrvale, asemele või kasutamiseks mis tahes muu toode, teenus või muu hüve, (iv) mis tahes Lexi.Marketi kaudu või abil saadud infost, kommunikatsioonist või sõlmitud tehingust, (v) juurdepääsust või tehtud muudatustest Kliendi ja tema kasutajate vm andmetele, (vi) sellise isiku avaldustest või käitumisest, kes omab Lexi.Marketile Kliendi nimel, kaudu või tõttu ligipääsu, (vii) andmete muutusest, hävimisest või kustutamisest; tagades sealjuures, et see punkt ei välista nõudeid Kliendi otsese varalise kahju korral, kui selle on põhjustanud Teenuseosutaja tahtlik Lepingu rikkumine.
7.2. Teenuseosutaja ei vastuta kahju eest, mis on (i) seotud Kliendi või kasutaja tegevusega Lexi.Marketi kasutamisel, sh Kliendi või kasutaja poolt sisestatud andmete sisuga; (ii) seotud Kliendi poolt kasutatava muu tarkvaraga; (iii) tekkinud Kliendi või kasutaja teadmatusest arvuti või Lexi.Marketi kasutamisel või kasutamisest ebatavalistes tingimustes; (iv) tekkinud seoses kolmandate isikute tegevusega, sideliinide riketega, elektri- või internetikatkestuse; viiruste levitamisega.
7.3. Teenuseosutaja ei vastuta ühelgi juhul kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
7.4. Teenuseosutaja koguvastutus on piiratud summaga, mis on võrdne Kliendi poolt Teenuseosutajale viimase kaheteistkümne kuu jooksul makstud tasudega, arvestades vahetult rikkumisele eelnenud kuust. Piirang ei kehti, kui Teenuseosutaja on Lepingut tahtlikult rikkunud.
7.5. Kliendil on õigus nõuda teenustasu vähendamist juhul, kui Teenusepakkuja ei täida punktides 4.5. ja 4.6. võetud kohustusi. Teenustasu vähendamist on võimalik nõuda 5% ulatuses jooksva kuu teenustasust iga päeva eest, mil Teenusepakkuja viivitas kasutajatoe osutamisega või kui tarkvara ei olnud Teenusepakkujast tingituna kasutatav rohkem, kui lubatud katkestuste ulatuses.
7.6. Kõik Kliendipoolsed nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, tuleb esitada Teenuseosutajale esitada ühe kuu jooksul pärast nõude aluseks oleva asjaolu esinemist, vastasel juhul kaotab Klient õiguse sellele asjaolule tugineda.

8. Vääramatu jõud

8.1. Pool ei vastuta Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest, kui Lepingu rikkumine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatu jõuga on tegemist juhul, kui nimetatud asjaolu ei saanud Pool mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (sealhulgas näiteks loodusõnnetus, valitsuse tegevus, sõda, rahutused, terrorirünnakud, streigid, interneti teenusepakkuja tõrge). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle kolmekümne (30) päeva, otsustavad Pooled läbirääkimiste käigus oma Lepinguliste kohustuste täitmise võimalused.

9. Andmekaitse

9.1. Teenuseosutaja kogub Kliendi ja kasutajate kohta informatsiooni (i) Lepingu sõlmimisel või selles muudatuse tegemisel; (ii) kui nad külastavad Teenuseosutaja kodulehte (veebilehtede sirvimise järjekord, kasutaja võrgu IP-aadress); (iii) kui nad sisenevad või kasutavad Lexi.Marketit (seansi kuupäev ja kellaaeg, kasutaja võrgu või konkreetse seadme IP aadress, veebilehitseja versioon, operatsioonsüsteemi tüüp, kasutusteekond ja ajaline kestus); ja (iv) kui nad muul moel annavad teadlikult Teenuseosutajale informatsiooni (andmesubjektide avaldatud informatsioon). Nimetatud teavet säilitatakse kogu lepingulise suhte jooksul (st kuni Lepingu lõppemiseni ning kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni). Andmete logi kustutatakse 6 kuu möödumisel Lepingu lõppemisest.
9.2. Punktis 9.1 nimetatud teave on vajalik Lepingu täitmiseks ja Teenuseosutajal on info kogumiseks õigustatud huvi. Teenuseosutaja kogub ja analüüsib seda informatsiooni Kliendi kasutuskogemuse analüüsiks ning Lexi.Marketi funktsionaalsuse parendamiseks, samuti selleks, et tuvastada võimalikud kohad, mida annaks Lexi.Marketi võimalike tulevaste arenduste käigus parandada, parendada või muuta; samuti selleks, et ennetada või avastada rikkumisi. Sessiooni info talletamine on vajalik ka andmete kasutamise ajaloo talletamiseks ning andmete väärkasutuse tuvastamiseks. Jälgimiseks kasutatakse sellekohast spetsiifilist tarkvara, mis ei võimalda Teenusepakkuja arendajatel tutvuda tarkvararakendusse sisestatavate Kliendi andmetega. Teenuseosutaja poolt Teenuse osutamisel kogutavaid Kliendi andmeid on Teenuseosutaja õigus muuhulgas kasutada masinõppe eesmärgil.
9.3. Õigustatud huvi alusel salvestuvad Lexi.Marketi kasutamisel kasutaja seadmesse iga kasutuskorra ajal automaatselt erinevaid „küpsised“, et kiirendada süsteemi funktsionaalsuse toimimist keskkonda logimise protsessis. Klient nõustub kõikide „küpsistega“. Sessiooniküpsised kustuvad automaatselt pärast iga veebikülastust, püsiküpsiseid säilitame kuni 2 aastat.
9.4. Klient tagab ja kinnitab, et tal on kõik õigused Kliendi andmete (sh isikuandmete) avaldamiseks Teenuseosutajale või Andmebaasi sisestamiseks, sealhulgas ka juhul, kui Klient ise ei ole edastatavate isikuandmete vastutav töötleja.
9.5. Teenuseosutaja töötleb isikuandmeid Kliendi juhiste alusel Lepingu täitmise eesmärgil. Teenuseosutaja töötleb Andmebaasis olevaid isikuandmeid vaid siis, kui Klient palub Teenuseosutaja abi Lexi.Marketi kasutamisel või probleemide lahendamisel, sh klienditoe pakkumisel. Teenuseosutaja ei ole kohustatud jälgima või omama ligipääsu Kliendi kontole, kuid ta võib seda teha juhul, kui selleks on piisavalt põhjust (näiteks eesmärgiga ennetada illegaalset või kahjulikku tegevust või anda kliendituge).
9.6. Teenuseosutaja rakendab mõistlikke ja äriliselt mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et töötlemine vastaks kohalduvale nõuetele.
9.7. Kliendi andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks või õigusaktide nõuete täitmiseks. Kuivõrd Lexi.Marketi kasutamine (nt veebilehe toimine, serverikeskus) on seotud kolmandate isikute teenustega, võib isikuandmeid avaldada ka neile ulatuses, mis on vajalik Lepingu täitmiseks.
9.8. Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumise osas on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).
9.9. Kui Klient või kasutaja otsustab ühineda Teenuseosutaja uudiskirjaga, siis võib Teenuseosutaja kasutada nende isikuandmeid eesmärgiga saata neile informatsiooni toodete, teenuste, reklaami ja ürituste kohta, mis Teenuseosutaja arvamuse kohaselt võiks neile huvi pakkuda. Iga taolise liitumise saab soovi korral igal ajal lõpetada.

10. Tähtaeg, peatamine ja lõpetamine

10.1. Leping on sõlmitud tähtajatult. Klient või Teenuseosutaja võib lõpetada Lepingu igal ajal korralise lõpetamise korras põhjust esitamata. Lõpetamisest tuleb ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva.
10.2. Teenuseosutajal on õigus muuta Kasutustingimusi mis tahes ajal. Teenuseosutaja teatab Kliendile vastavatest muudatustest mõistliku aja ette. Kui Klient ei nõustu muudatustega või mis tahes konkreetse muudatusega, siis on Kliendil õigus Leping jooksva arveldusperioodi lõpus lõpetada.
10.3. Teenuseosutaja võib peatada Lexi.Marketi kasutamise õiguse ja juurdepääsu Andmebaasile ajutiselt blokeerida või andmed kustutada, kui Klient rikub Lepingut.
10.4. Teenuseosutajal on õigus Leping etteteatamise tähtajata üles öelda, kui Klient rikub Lepingut oluliselt. Oluliseks Lepingu rikkumiseks on ennekõike alljärgnev: (i) Klient on rikkunud Teenuseosutaja (või kolmanda isiku) intellektuaalse omandi (sh autori-) õigusi või teostanud mõnda Lexi.Marketiga seotud õigust, mida Kliendil ei ole; (ii) Klient on tasumisega viivituses enam kui 30 kalendripäeva; (iii) Klient on teinud toiminguid, mis ohustavad Lexi.Marketi turvalisust või toimimist; (iv) Kliendil puudub õigus Andmebaasis olevaid andmeid töödelda või Klient on rikkunud oluliselt töötlemisega seotud kohustusi; (v) Kliendi kinnitused on ebaõiged; (vi) Kliendi suhtes on alustatud pankrotimenetlust või esitatud pankrotihoiatus; (vi) mistahes rikkumine, mida Klient ei ole kahe nädala jooksul pärast Teenuseosutaja vastava nõude saamist lõpetanud ja kõrvaldanud.
10.5. Lepingu lõpetamisel kaotab Klient Lexi.Marketi kasutamise õiguse ja juurdepääsu Andmebaasile.
10.6. Kui Leping lõpetatakse või juurdepääs Andmebaasile (ajutiselt) blokeeritakse, ei ole Teenuseosutajal kohustust hüvitada mistahes tasusid, mida klient võib olla (ette)maksnud.
10.7. Teenuseosutaja säilitab Kliendi andmeid 30 päeva pärast Lepingu lõppemist. Kliendil on 30 päeva jooksul alates Lepingu lõppemisest võimalus saada Teenusepakkujaga kokku lepitud lisatasu eest ajutine ligipääs Andmebaasile andmete ekspordiks tarkvara standardvahendite abil või üle masinliidese. Kui Lepingu lõppemisest on möödunud üle 30 päeva, kustutab Teenuseosutaja andmed jäädavalt.

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

11.1. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel.
11.2. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendab Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused esimese astme kohtuna Harju Maakohus Eesti Vabariigi õiguse alusel.
11.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

12. Mitmesugust

12.1. Klient kinnitab, et (i) tema poolt Teenuseosutajale esitatud teave on tõene, täpne ja täielik, ning ta kohustub viivitamatult teatama Teenuseosutajale teabe muutumisest; (ii) Lepingu sõlmimise ja täitmisega ei riku Klient temale mistahes õigussuhtest, õigusaktist, haldusorgani ettekirjutusest, sh isikuandmete kaitse regulatsiooni; (iii) tema suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Teenuseosutaja võib tugineda Kliendi teabele ilma seda kontrollimata.
12.2. Iga isik, kes liitub Kliendi nimel Lexi.Marketiga või esindab Klienti muul moel, vastutab enda esindusõiguse olemasolu ja kehtivuse eest ning kohustub hüvitama esindusõiguse puudumisest tekkinud kahju. Kui isikul siiski puudub kehtiv esindusõigus, siis loetakse, et esindaja sõlmis Lepingu enda nimel.
12.3. Kui üks või mitu Lepingu punkti osutuvad mis tahes osas kehtetuks või mittekohaldatavaks, ei mõjuta see ülejäänud Lepingu punktide kehtivust ega kohaldatavust.
12.4. Lepingu tingimused on läbi räägitud. Pooled on Lepingu sisuga tutvunud, sellest aru saanud. Pooled kinnitavad, et Leping vastab nende huvidele ja nad nõustuvad iga sättega.
12.5. Pooled peavad informeerima teineteist viivitamatult, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul Lepingus toodud andmete muutmisest. Kuni andmete muutumisest teavitamiseni loetakse kehtivaks Lepingus toodud (või viimati teatatud) andmed.
12.6. Lepinguga seotud teated loetakse kätte saaduks, kui need on allkirja vastu üle antud või alates e-kirjale vastamisest või 3 tööpäeva möödumisel e-kirja saatmisest Lepingus toodud meiliaadressile.
12.7. Käesolevaga nõustub Klient, et Teenuseosutaja kaasab tema nime kliendinimekirja, tagades, et Klient ei ole nimekirjas ainuisikuliselt.